+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulp-
verlening

BHV

VOOR Uw bedrijf

beeldmark-abs

INTERESSE?

Bent u gëintereseerd in één van onze diensten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

BEDRIJFSNOODPLAN & BEDRIJFSHULPVERLENING

BEDRIJFSNOODPLAN & BEDRIJFSHULP-VERLENING

In het kader van de Arbowet dient iedere werkgever in staat te zijn om binnen het bedrijf de volgende taken uit te voeren:

 • eerste hulp bij ongelukken
 • het bestrijden van brand
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers
 • communicatie en samenwerking met overige hulpverleningsorganisaties

Ook om bedrijfseconomische redenen is het van wezenlijk belang dat na het ontstaan van een noodsituatie de normale gang van zaken binnen het bedrijf zo min mogelijk hinder ondervindt.

De veiligheid en de gezondheid van werknemers en bezoekers dienen in alle situaties voorop te staan.

Iedere organisatie moet dus voorbereid zijn op eventuele noodsituaties. Dit betekent dat u een aantal zaken vooraf moet regelen (bijvoorbeeld het opstellen van een Bedrijfsnoodplan). Ook moet u weten hoe te handelen in geval van een noodsituatie.

Kuiten Health and safety consultancy kan u ondersteunen bij de realisatie van:

 • bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening, ontruimingsplan
 • basiscursus bedrijfshulpverlener
 • deel- en vervolgcursussen bedrijfshulpverlening
 • training brandbestrijding

Bovengenoemde onderwerpen komen hiernaast uitgebreid aan de orde.

BEDRIJFSNOODPLAN

De bedrijfshulpverlening vervult een belangrijke sleutelrol bij de invulling en de prakti­sche uitvoe­ring van het bedrijfsnoodplan. Alleen wanneer een bedrijf beschikt over een getrainde en goed functionerende BHV kan de noodsitu­atie adequaat en effectief worden bestreden. De realisatie van het Bedrijfsnoodplan komt volgens de hieronder beschreven stappen tot stand. Het blijft echter altijd maat­werk en er zal altijd rekening worden gehouden met de specifieke situatie van uw bedrijf. Het totale plan kan gefaseerd worden ingevoerd waarbij u mee bepaalt welke stappen noodzakelijk zijn.
Stap 1: Risicoanalyse
Om afdoende maatregelen en plannen te kunnen bepalen is inzicht in bedreigende situaties noodzakelijk.
Stap 2: Maatregelen bepalen ter verkleining van het risico
Maatregelen treffen aan de bron is de beste manier om risico’s te elimineren of te reduceren. Voorstellen hiertoe worden in een adviesrapport vastgelegd.
Stap 3: Restrisico’s vastleggen in scenario’s

De typen noodsituaties lopen op van kleinschalig (gevolgen voor één persoon) tot zeer grootschalig (gevolgen voor het hele bedrijf). ABS definieert in principe 3 soorten noodsituaties:

1. Persoonlijke ongevallen
2. Intern veroorzaakte noodsituaties (brand, explosie, toxische stoffen)
3. Extern veroorzaakte noodsituaties (indien van toepassing)

Stap 4: Opstellen van een bedrijfsnoodplan (BNP)
Een BNP moet zo beknopt mogelijk zijn. Dit vergemakkelijkt het onderhoud van het BNP. Het beperkt zich tot de hoofdlijnen waarbij de in stap 3 vermelde scenario’s het uitgangspunt zijn.
Stap 5: Opstellen deelplannen en taakomschrijvingen
In overleg met de BHV worden de grote lijnen van het BNP verder uitgewerkt. Met name taken van de verschillende disciplines worden hierbij nader omschreven.
Stap 6: Samenstellen van de Bedrijfshulpverlening
Hierbij is een goede afstemming tussen bedrijf en externe hulpverleningsdiensten van essentieel belang. Hiermee worden de gemeentelijke of regionale hulpverliningsdiensten bedoeld.  
Stap 7: Opleiden Bedrijfshulpverleners
ABS zal de coördinatie van de opleidingen voor haar rekening nemen. Ervaren en deskundige docenten leiden uw medewerkers op tot multidisciplinair inzetbare en gecertificeerde bedrijfshulpverleners.
Stap 8: Oefenen
Om de routine op een hoog peil te houden kan een herhalingsprogramma worden opgezet.
Stap 9: Evalueren
Zoals iedere organisatie is ook de BHV continue in beweging. Diverse “externe” factoren zijn van invloed op de BHV zoals verbouwingen, reorganisatie, verhuizing. Het is derhalve noodzakelijk om regulier de BHV te bekijken en te evalueren om te bezien of zij nog aan de gestelde criteria voldoet.
Stap 10: Bijstellen BNP, BHV, deelplannen, etc.
Afhankelijk van de informatie vanuit de evaluatie worden de organisatie en de betreffende plannen bijgesteld.

BASISCURSUS BEDRIJFSHULPVERLENER

Doel van de cursus
Verstrekken van theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een verantwoorde wijze hulp te kunnen verlenen op het gebied van levensreddende handelingen, reanimatie, elementaire brandbestrijding en evacuatie.

Doelgroep
Medewerkers die de werkgever ondersteunen als Bedrijfshulpverlener.

Cursusonderdelen

 • levensreddende handelingen
 • elementaire brandbestrijding
 • gebruik van kleine blusmiddelen (theorie en praktijk)
 • communicatie en alarmering
 • samenwerking met de externe hulpverlening

Cursusduur
2 hele dagen of 4 dagdelen

Planning
De planning wordt in nader overleg met u definitief vastgesteld.

Locatie
De cursus kan in-company maar ook in een regionaal opleidingsinstituut plaatsvinden.

Groepsgrootte
Wij streven naar een maximale groepsgrootte van 16 personen.

Certificaat
Bij voldoende gebleken geschiktheid ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname van het NIBHV. In een door ons gevoerde administratie wordt nauwlettend de geldigheidsduur bijgehouden.

DEEL- EN VERVOLGCURSUSSEN BEDRIJFSHULPVERLENING

Onderstaand treft u een overzicht van deel- en vervolgcursussen Bedrijfshulpverlening.

EHBO

Basiscursus EHBO van het Oranje Kruis
13 lessen van 2 uren (of 26 contacturen, exclusief examen)

Levensreddende handelingen
12 lesuren

Hartreanimatie
6 lesuren

BRANDBESTRIJDING

Training kleine blusmiddelen
Totaal 3 uur, theorie en praktijk

Elementaire brandbestrijding
8 lesuren (incl. training kleine blusmiddelen)

Kuiten HS Consultancy

Kuiten health and safety consultancy werkt met een netwerk van ervaren adviseurs en trainers waaruit zij kan putten. Dat maakt het mogelijk om voor ieder vraagstuk de juiste expertise in te schakelen. De geselecteerde adviseurs werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van Rob Kuiten RHVK.