+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

BOUWBEGELEIDING

BOUWBEGELEIDING

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de bouwongevallen mede te wijten is aan:

 • gebrek aan coördinatie vanaf initiatieffase tot en met de beheersfase
 • inadequate bouwkundige of organisatorische keuzes
 • slechte planning van de uit te voeren werkzaamheden

Verbetering van dit proces zal de kans op ongevallen aanzienlijk verkleinen en dure aanpassingen aan het gebouw en/of omgeving na de bouwfase voorkomen (cost-controll).

Kuiten HS Consultancy is van mening dat V&G-coördinatie van het gehele proces, vanaf initiatief ontwerp tot aan de oplevering, beter gestructureerd kan worden. Hierdoor worden risico’s in vroeg stadium onderkend waardoor noodzakelijke beheersmaatregelen op alle niveaus in dit proces kunnen worden genomen.

 • Kuiten HS Consultancy geeft advies over de praktische taken die voor partners in het bouwproces voortvloeien uit het Arbobesluit Bouwproces
 • Kuiten HS Consultancy geeft adviezen betreffende het gehele V&G-proces van initiatief t/m oplevering, per fase wordt aangegeven wat er moet gebeuren, welke partijen daarbij zijn betrokken en hoe taken op een praktische manier kunnen worden ingevuld

De nadruk ligt niet op de wet- en regelgeving, maar op wat er praktisch moet gebeuren op het gebied van V&G in een bouwproject.Kuiten HS Consultancy heeft voor deze praktische invulling een maatregelenbeheerplan ontwikkeld.

Kuiten HS Consultancy kan aannemers terzijde staan om veilig te bouwen. Ook kan zij opdrachtgevers (die een bouwobject willen realiseren) en ontwerpers adviseren. Dit gebeurt door gekwalificeerde veiligheidsdeskundigen met een bouwkundige en/of civieltechnische achtergrond. De twee belangrijkste activiteiten zijn projectbegeleiding in de ontwerpfase en projectbegeleiding in de uitvoeringsfase.

PROJECTBEGELEIDING ONTWERPFASE

Doelgroep:
Opdrachtgevers, projectontwikkelaars, ontwerpers en bureaus voor bouwmanagement.

Aandachtsgebieden:

 • risico-inventarisatie en -evaluatie gedurende het ontwerptraject
 • coördinatie-overleg met relevante partijen, zoals nutsbedrijven en overheden
 • V&G-plan ontwerpfase
 • V&G-dossier
 • contractbepalingen met uitvoerende partijen
 • kennisgeving aan de Arbeidsinspectie
 • evaluatie V&G-coördinatie

De rol van ABS kan bestaan uit advisering en rapportage over genoemde aandachtsgebieden. Ook kunnen wij u deze volledig uit handen nemen en zelf uitvoeren. De mogelijkheid bestaat ook dat wij de totale V&G-coördinatie in de ontwerpfase uitvoeren.

Begeleiding voor uw bedrijf

beeldmark-abs

INTERESSE?

Bent u gëintereseerd in één van onze diensten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

PROJECTBEGELEIDING UITVOERINGSFASE

Doelgroep:
Aannemers en andere uitvoerende bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren.

Aandachtsgebieden:

 • veiligheid in de werkvoorbereiding
 • coördinatie-overleg met relevante partijen zoals neven- en onderaannemers
 • projectrisico-inventarisatie en -evaluatie
 • realsiatie V&G-plan uitvoeringsfase
 • aanleggen V&G-dossier
 • periodieke veiligheidsadviesbezoeken
 • tussentijdse audits
 • periodieke veiligheidsinspecties
 • voorlichting/toolboxmeetings
 • ongevalsanalyse

De rol van Kuiten HS Consultancy kan bestaan uit advisering en rapportage over genoemde aandachtsgebieden. Ook kunnen wij u deze volledig uit handen nemen en zelf uitvoeren. De mogelijkheid bestaat zelfs dat wij de de totale V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase uitvoeren.

Periodieke veiligheidsinspecties
Een bouwwerk realiseren is niet eenvoudig. Hierbij rekening houdende met de hoge kwaliteitsdoelstellingen, begroting en niet te vergeten de veiligheid. Ieder ongeval is er één te veel en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt primair bij de projectleiding en de uitvoering. Een aantal veiligheidstaken kunnen echter goed worden gedelegeerd naar bijvoorbeeld een veiligheidsinspecteur van Kuiten HS Consultancy, die één of meer dagen per week op het werk aanwezig is.

Wekelijks één of meer dagen per bedrijf, verdeeld over meerdere projecten, kan natuurlijk ook!

VCA nuttig maar tijdrovend
Ieder zichzelf respecterende aannemer is VCA-gecertificeerd. In de meeste gevallen draagt dit bij tot veiliger werken. Helaas kost dit tijd met name vanwege de administratieve verplichtingen. De veiligheidsinspecteur van Kuiten HS Consultancy kan hierbij een nuttige rol vervullen. De uitvoering kan zich dan beter concentreren op zijn hoofdtaken.

De veiligheidsinspecteur is minimaal in het bezit van het MVK-diploma (middelbaar veiligheidskundige) en weet dit praktisch te vertalen naar de bouw. Hij is volledig op de hoogte van het VCA-systeem en is in staat om de eisen praktisch en efficiënt te vertalen naar de uitvoering. Hij bereidt en zit de maandelijkse toolboxmeetings voor. Dat geldt ook voor de veiligheidsgesprekken met nieuwe of herintredende medewerkers (introductiegesprekken). Daarnaast is de veiligheidsinspecteur in staat om de administratieve taken op zich te nemen.

Taken van de veiligheidsinspecteur
Om het niveau van veiligheid op de werkvloer te kunnen toetsen heb je veiligheidsinspecties nodig. Daarom is de periodieke veiligheidsbouwronde één van de meest wezenlijke taken van de veiligheidsinspecteur. Tijdens deze bouwrondes voert hij overleg met de leidinggevenden en de bouwplaatsmedewerkers van zijn opdrachtgever en zijn onderaannemers.

Tevens controleert de veiligheidsinspecteur de opvolging van de afgesproken actiepunten.

De veiligheidsinspecteur kan dan ook nog het V&G-plan en de werkplannen van onderaannemers op actualiteit en volledigheid toetsen.

Kuiten HS Consultancy

Kuiten health and safety consultancy werkt met een netwerk van ervaren adviseurs en trainers waaruit zij kan putten. Dat maakt het mogelijk om voor ieder vraagstuk de juiste expertise in te schakelen. De geselecteerde adviseurs werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van Rob Kuiten RHVK.