+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

Preventiemedewerker

PREVENTIEMEDEWERKER

PREVENTIE-MEDEWERKER

Werkgevers hebben volgens de Arbowet verplichtingen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Ze zijn verplicht om op basis van een gedegen Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een plan op te stellen om risico’s te beheersen.

Het is mogelijk om de RI&E te laten uitvoeren door uw eigen Preventiemedewerker waarbij wij u met onze specifieke deskundigheid het volgende begeleidingstraject kunnen aanbieden.

Het doel van deze cursus is:
Inzicht te krijgen in wettelijke regels en ontwikkelingen van de Arbowet en de verplichtingen van werkgever en werknemer

Inzicht krijgen in de aanpak van een Arbozorgsysteem en de integratie daarvan in de normale bedrijfsvoering

Het ontwikkelen van een visie op Arbo-zorg in het eigen bedrijf, het kunnen toepassen van de methodieken om Arboknelpunten in kaart te brengen en door middel van verbeterplannen de Arbozorg op een hoger peil te brengen

Voor wie is de cursus bestemd?
De cursus is bestemd voor Preventiemedewerkers maar ook andere medewerkers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de totstandkoming van Arbo-beleid zoals:

  • leidinggevenden en directievertegenwoordiging
  • leden van de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
  • leden van een VGW-commissie

Cursusinhoud:
In de cursus wordt ingegaan op de problematiek rondom de Arbowet. Een aantal voor uw organisatie essentiële onderwerpen worden behandeld, waarbij het opstel­len van een Arbo-jaarplan als een rode draad door de cursus fungeert.

Uitvoering:
De uitvoering is uitermate praktisch ingericht, waarbij een combinatie is gezocht tussen informatie, deskundige begeleiding en advisering. De deelnemers krijgen de informatie, die daadwerke­lijk van belang is, aangereikt. Kort, zakelijk, helder en praktisch toepasbaar. De instrumenten voor de uitvoering van de opdrachten worden tijdens de bijeen­komsten aangereikt. Vanzelfsprekend is er ruim gelegen­heid tot het stellen van vragen en worden de gemaakte opdrachten uitvoerig bespro­ken.

Deze aanpak stimuleert en motiveert de deelnemers om hun plannen uit te voeren.

Cursusduur:
5 bijeenkomsten van 3 uur. De cursus is gebaseerd op de 4 W’s:

  • Weten : uitvoering Risico-inventarisatie
  • Wegen  : risico-evaluatie en realisatie Plan van Aanpak
  • Werken: uitvoering van het Plan van Aanpak
  • Waken : evaluatie van de uitvoering van de plannen

Toetsing:
De inhoud en uitvoering van het plan wordt op kwaliteit en toepasbaarheid beoor­deeld en bijgestuurd. Bij voldoende waardering op alle onderdelen ontvangen de deelnemers een certificaat.

beeldmark-abs

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Kuiten HS Consultancy

Kuiten health and safety consultancy werkt met een netwerk van ervaren adviseurs en trainers waaruit zij kan putten. Dat maakt het mogelijk om voor ieder vraagstuk de juiste expertise in te schakelen. De geselecteerde adviseurs werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van Rob Kuiten RHVK.